მოგესალმები, Guest! რეგისტრაცია RSS

TeeNiNFo.Tk

ოთხშაბათი, 2019-01-16
მთავარი » ფაილები » ტესტები

ვინ ხართ თქვენ?
2011-08-07, 1:00 AM
vin xarT Tqven?

(grafikuli testi)

Tqveni xasiaTis Tvisebebi nebismier wvrilmanSi vlindeba. Ees SeiZleba gamoCndes geometriuli figures SerCevisasac. erTi SexedviT arafrismTqmeli figurebi bevr saintereso informacias mogawvdiT pirovnuli Tvisebebis Sesaxeb.

 

airCieT erT-erTi geometriuli figura, romelic yvelaze metad mogwonT:

 

kvadrati

 

marTkuTxedi

 

samkuTxedi

 

wre

 

texili

 

Sedegebi:

 

kvadrati _  Sromismoyvareoba, sibejiTe, dawyebuli saqmis bolomde miyvanis moTxovnileba, sijiute, romelic xels uwyobs saqmis dasrulebas- es is Tvisebebia, romelic "kvadratebs” axasiaTebs. amtanobam, moTminebam da meTodurobam SesaZloa "kvadrati” Tavis saqmianobaSi namdvil profesionalad aqcios. K”kvadrats” uyvars erTxel da samudamod dadgenili wesebi – yvelaferi Tavis adgilze unda idos da Tavis dros xdebodes. "kvadrati s” ideali winaswardagegmili da gaTvlili cxovrebaa. Mas ar uyvars "surprizebi” da Cveul yoveldRiurobaSi cvlilebebis Setana.

 

 

marTkuTxedi _ es figura droebiTi formaa, romelsac, cxovrebis garkveul etapze sxva figurebi atareben. Eseni arian adamianebi, romlebic ukmayofilo arian arsebuli viTarebiT da ukeTes mdgomareobas eZeben. Amitom "marTkuTxedis” wamyvani Tvisebebia cnobismoyvareoba, cocxali interesi irgvliv mimdinare movlenebisadmi da gambedaoba. isini mudam mzad arian axali ideebis, Rirebulebebis, azrovnebisa da cxovrebis stilis misaRebad.

 

samkuTxedi _ es figura liderobis simboloa. misTvis damaxasiaTebelia mTavari miznis miRwevaze koncentrireba. "samkuTxedebi” energiuli, TavSekavebuli, Zlieri pirovnebebi arian, romlebic konkretul mizans isaxaven da , rogorc wesi, aRweven kidec. isini pativmoyvare da pragmatulad moazrovne adamianebi arian, SeuZliaT zemdgom xelmZRvanel pirebs sakuTari saqmianobisa da danarCeni daqvemdebarebuli pirebis mniSvneloba daanaxon. maT mudmivad surT, yvelaferSi marTali iyvnen da situacias akontrolebdnen. Swored es Tvisebebi ayalibebs "samkuTxeds” mudmivad mebrZol da konkurentunarian pirovnebad.

 

wre _ sxva figurebs Soris yvelaze keTilganwyobili figuraa. Is mgZnobiare, empaTiuri adamiania, anu misTvis damaxasiaTebelia Tanagancda, TanagrZnoba, sxvis problemebze emociuri reagireba. Igi sxvis sixarulsa da tkivils ise ganicdis, rogorc sakuTars. Mxolod maSinaa bednieri, roca irgvlivmyofebi grZnoben Tavs kargad. Aamitom roca  "wreebs " vinmesTan konfliqti aqvT, swored isini Tmoben pirvelebi; isini gansxvavebuli Sexedulebebis mqone xalxTanac ki cdiloben raRac saerTo gamonaxon.

 

texili _ es ris figura, romelic SemoqmedebiTobis simboloa. "texilebs” uyvarT gansxvavebuli, erTi SexedviT Seusabamo ideebis kombinacia, romlis safuZvelzec sruliad axali da originaluri iqmneba. maT arasdros akmayofilebT meTodebi, romliTac sxvadasxva sagnebi keTdeba. "texili” yvelaze ufro gaRizianebadi da advilad aRgznebadi pirovnrbaa sxva figurebs Soris. Rodesac axali da saintereso ideebi mosdis, unda rom mTelma qveyanam icodes. Isini mudmiv propsgandas uweven Tavis azrebs da sxvebsac ibireben. 

კატეგორია: ტესტები | დაამატა: nini_selly
ნანახია: 830 | რამოტვირთვები: 0 | კომენტარი: 2 | რეიტინგი: 5.0/1
სულ კომენტარები: 2

2 nini_selly 2011-08-07 11:20 AM                                                 Spam
მგონი მარცხენა კუთხეში დაბლა biggrin

1 liveloughlove 2011-08-07 1:07 AM                                                 Spam
ტეხილი რომელია?
კომენტარის დამატება შეუძლიათ მხოლოდ დარეგისტრირებულ მომხმარებლებს
[ რეგისტრაცია | შესვლა ]